Psychologe bij UZ GENT – Afdeling Intensieve Zorg:

Dit mooie project “Leven en of dood, polariteiten ontmoeten elkaar” sluit mooi aan bij onze visie om de zorgverlener als mens dichter bij de patiënt als mens te brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om, kunst brengt mensen dichterbij, ook op die momenten van ‘het bewandelen van de zijden draad tussen leven en dood’.
Mvg, Bo Van den Bulcke

Visie:

Met 6000 werknemers en ruim 3000 patiënten per dag, is naast een hoogstaande zorg- en hulpverlening ook het aspect rouw niet weg te denken binnen het UZ Gent. Het verlies van gezondheid, dromen, functioneren en geliefden heeft een grote impact op zowel de patiënten, bezoekers als de zorgverleners.

Omdat dergelijke verlieservaringen zich voordoen binnen alle diensten en disciplines van de zorg, is er de werkgroep rouw die zich over het gehele ziekenhuis manifesteert en waar verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, psychologen, een aalmoezenier en vrijzinnig consulent deel van uitmaken. Allen vertrekken zij vanuit hedendaagse wetenschappelijke inzichten enerzijds en vragen vanuit de praktijk anderzijds. De werkgroep rouw biedt een specifiek zorgaanbod aan voor zowel hulpverleners als patiënten, in groep of individueel. Daarnaast buigen de leden zich tevens over algemene en specifieke rouwzorg. De samenwerking met de verscheidene diensten en andere hulpverleners binnen het ziekenhuis is hierbij van essentieel belang om tot een optimale uitwisseling van kennis en ervaringen te komen.

Waar de werkgroep rouw zich in het verleden vooral toespitste op het ontwikkelen van specifieke tools voor de medewerkers van het UZ Gent om een houvast te bieden in de rouwzorg, richten de leden zich op vandaag ook op tal van andere interessante initiatieven en projecten.

Hiermee wenst de werkgroep naast het aanbieden van brochures, rouwkoffers en andere tastbare creaties ook het meer belevingsgerichte pad op te gaan. Zo kunnen diverse workshops, kunst, muziek en zelfs theater tot de mogelijkheden behoren opdat het thema rouw in al zijn facetten bespreekbaar wordt.

Contact:
Psycholoog Naomi Van de Moortele: naomi.vandemoortele@uzgent.be
Psycholoog Bo Van den Bulcke: bo.vandenbulcke@ uzgent.be
Psycholoog Elke De Bruyne: elke.debruyne@uzgent.be